ในนิตยสาร Optical Society สำหรับการศึกษาค้นคว้าที่ก่อให […]